• Medzitriedny turnaj - projektová aktivita školského parlamentu

     • Členovia školského parlamentu pri Obchodnej akadémii v Ružomberku dňa 17.10.2023 uskutočnili projektovú aktivitu - Medzitriedny turnaj. 

      Na úvod členovia školského parlamentu privítali žiakov školy v telocvični. Medzitriedny turnaj bol rozdelený na dve časti: volejbalový turnaj a aktivity pre žiakov. Volejbalový turnaj sa uskutočnil v telocvični medzi triedami školy. Druhá časť školy absolvovala aktivity určené pre žiakov jednotlivých tried na 6 stanovištiach (kvíz, ochutnávka, prekážky, stoličky, tanec a bingo).

      Na záver turnaja sme sa započúvali do skupiny The Beatles v podaní člena školského parlamentu Matúša. Nasledovalo záverečné vyhodnotenie - celkovým víťazom Medzitriedneho turnaja sa stala trieda 3.B, ktorá okrem sladkej odmeny získala aj putovný pohár školského parlamentu. Na 2. mieste skončila trieda 3.A a na 3. mieste trieda 2.B. 

      Víťazom turnaja boli všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili a odmenou im bola skvelá zábava a občerstvenie, ktoré im pripravili spolužiaci zo školského parlamentu. 

      Projektová aktivita bola podporená z programu Erasmus + v rámci projektu Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov, ktorý realizuje Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.  

     • Štvrtáci začínajú riešiť svoju budúcnosť.

     • 10. 10. 2023 vycestovali žiaci štvrtého ročníka do hlavného mesta, aby sa zúčastnili
      veľtrhu pomaturitného vzdelávania Gaudeamus - Akadémia. Za jeden deň získali
      prehľad o ponuke štúdia na Slovensku, v Česku i celej EÚ. Mohli komunikovať so
      zástupcami škôl, aj študentmi a absolventmi, ktorí sa radi podelili o svoje skúsenosti.
      Mali možnosť navštíviť prednášky škôl a získať tak maximum informácií o ponuke
      štúdia aj o všetkom ostatnom, čo škola študentom ponúka.
      Pre tých študentov, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, na aké študijné programy majú
      predpoklady, bolo pripravené poradenské centrum, testovacie centrum aj centrum
      kariérového poradenstva.
       

     • Erasmus+ 2023/2024

     • Pracovná stáž študentov v mestečku neďaleko Lipska, prebieha v obdobi od 17.9.2023 do 30.9.2023. Zúčastňuje sa jej 11 študentov 4.ročníka a 2 študentky 3 .ročníka. Stáž sa uskutočňuje v rámci projektu Erasmus+ a je financovaná z grantov EÚ.

      Druhá skupina žiakov školy absolvuje pracovnú stáž v hlavnom meste Českej republiky, Prahe, taktiež v termíne od 17.09.2023 do 30.09.2023. V tejto skupine je 15 žiakov 3.ročníka. Študenti pracujú vo svojom odbore, to znamená vykonávajú administratívnu prácu v rôznych firmách po celej Prahe a okrem toho spoznávajú pamiatky mesta.

     • Účelové cvičenie CO

     • Ako každý rok, aj tento rok sa naša škola zúčastnila účelového cvičenia civilnej ochrany. Cvičenie sa realizovalo na Kalvárii a Hrabove dňa 7. septembra 2023. Žiaci boli poučení o úlohách civilnej ochrany, zásad správania sa počas mimoriadnych udalostí, poskytnutí prvej pomoci a vyskúšali si nácvik tiesňového volania. Účelové cvičenie sa nieslo v dobrej nálade a dopomohlo tomu aj krásne počasie.

     • Oznam školskej jedálne

     • Prihlaska_na_stravu_ziaci.docx

      Cena stravného :
      Žiaci SŠ: 2,40 €               Cudzí stravníci: 4,30 €          Dôchodcovia: 4,10 € ( aj lístky )
      September 2023 žiaci - 19 vyučovacích dní x 2,40€ = 45,60 €

      Cena čipu 1,00 € - ČIPY SI ZAKÚPITE PRI VEDÚCEJ ŠJ

      Pri platbe cez internet banking použite:
      IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900     BIC kód banky: SPSRSKBA
      Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)
      telefónne číslo do školskej jedálne - 044/4329 636