• Nadácia Tesco 2019/2020
    • V šk. roku 2019/2020 nadácia Tesco ako každoročne vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí na
     získanie grantu, ktorý by podporil mladých ľudí v ich mimoškolskej činnosti. Aj v tomto roku sa
     nám podarilo získať grant, tentokrát v sume 600 €.
     Našim cieľom bolo podporiť a rozvinúť komunikačné zručnosti našich žiakov v mimoškolskej
     činnosti a prostredníctvom projektu naplniť nasledujúce ciele:
     1. zrekonštruovať priestor na podporu aktivít a zmysluplného trávenia voľného času žiakov,
     2. pomocou technických zariadení prispieť k osobnostnému a profesijnému rastu žiakov,
     3. prostredníctvom neformálneho vzdelávania rozvíjať individualitu a zručnosti žiakov,
     4. dobrovoľníckou prácou rôznych komunít prispieť k zveľadeniu školského prostredia
     Grant sme využili na nákup zvukovej techniky, ktorá pomôže žiakom školy pri ozvučení
     rôznych školských akcií, ktoré sa pravidelne organizujú v našej škole počas celého roka.

     Ukáž čo v tebe je! Zvuková technika na rozvoj komunikačných zručností žiakov.
     Aktívne formy trávenia voľného času mladých slúžia ako forma prevencie rôznych druhov
     závislostí. Pod vplyvom sociálnych sietí mládež stráca komunikačné zručnosti. Náš projekt je
     odpoveďou na danú problematiku tým, že ponúka riešenia na ich rozvoj. Žiaci v školských
     aktivitách často prezentujú svoje schopnosti s využitím techniky, ktorá je, žiaľ, zastaraná.
     Našim cieľom je zušľachtenie priestoru na mimoškolskú činnosť študentov a zakúpenie
     zvukovej techniky, využívanej počas školských aktivít.