• žiadosť o vystavenie odpisu vysvedčenia

   11.05.2021 08:18
   ziadost_o_vystavenie_odpisu.doc

   Vydávanie odpisov dokladov o vzdelaní
   (ročníkové vysvedčenie, vysvedčenie o maturitnej skúške)


   Na základe písomnej žiadosti (tlačivo, ktorú je možné zaslať aj e-mailom naoark.mail@gmail.com) škola vystaví odpis do 30 dní od jej podania. Pri vyplňovaní správne vyplňte všetky údaje podľa predtlače. Odpis nahrádza originál. Po vyhotovení odpisu si žiadateľ tento prevezme osobne a jeho prevzatie podpíše do katalógu alebo protokolu. So sebou si prinesie aj občiansky preukaz.


   Originály dokladov o vzdelaní si starostlivo odložte, pretože ich budete potrebovať:
   • k maturitnej skúške – všetky ročníkové vysvedčenia
   • k prihláške na vysokú školu – všetky ročníkové vysvedčenia + maturitné
   • pri nástupe do zamestnania – maturitné vysvedčenie


   NIKDY nikomu nedávajte originály (tie iba k nahliadnutiu) a urobte si ich overené fotokópie.


   V PRÍPADE STRATY MATURITNÉHO VYSVEDČENIA JE MOŽNÉ VYDAŤ DUPLIKÁT VYSVEDČENIA IBA JEDENKRÁT!

  • Vzory tlačív

   09.12.2022 09:23
    
   Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium
   vzor_odvolania_-_prijimacie_konanie_.docx

   Prihláška na pomaturitné štúdium dokument v pdf

   Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania  dokument v pdf

   Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy dokument v pdf

   Žiadost o oslabenie TSV
   Ziadost_o_oslabenie_TSV.doc


   Žiadost o oslobodenie TSV

   Žiadost o uvoľnenie TSV (18 ročný) dokument v pdf