• žiadosť o vystavenie odpisu vysvedčenia

   • 11.05.2021 08:18
   • ziadost_o_vystavenie_odpisu.doc

    Vydávanie odpisov dokladov o vzdelaní
    (ročníkové vysvedčenie, vysvedčenie o maturitnej skúške)


    Na základe písomnej žiadosti (tlačivo, ktorú je možné zaslať aj e-mailom naoark.mail@gmail.com) škola vystaví odpis do 30 dní od jej podania. Pri vyplňovaní správne vyplňte všetky údaje podľa predtlače. Odpis nahrádza originál. Po vyhotovení odpisu si žiadateľ tento prevezme osobne a jeho prevzatie podpíše do katalógu alebo protokolu. So sebou si prinesie aj občiansky preukaz.


    Originály dokladov o vzdelaní si starostlivo odložte, pretože ich budete potrebovať:
    • k maturitnej skúške – všetky ročníkové vysvedčenia
    • k prihláške na vysokú školu – všetky ročníkové vysvedčenia + maturitné
    • pri nástupe do zamestnania – maturitné vysvedčenie


    NIKDY nikomu nedávajte originály (tie iba k nahliadnutiu) a urobte si ich overené fotokópie.


    V PRÍPADE STRATY MATURITNÉHO VYSVEDČENIA JE MOŽNÉ VYDAŤ DUPLIKÁT VYSVEDČENIA IBA JEDENKRÁT!

   • Naspäť na zoznam článkov