Novinky O škole Virtuálna prehliadka Fotoalbum Dokumenty Prihlásenie
Navigácia

Vitajte na stránkach Obchodnej akadémie

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovaťlekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

bezpriznakovost_-_navstenik.docx

  

 OZNAM O ZMENE CENY STRAVNÉHO LÍSTKA PRE ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKOL.

OD 1.9.2021 SA MENÍ CENA STRAVNÉHO LÍSTKA  Z 1,43 €  NA 1,60 €.

      NOVÁ CENA LÍSTKA: potraviny      --1,33 eur

                                                 režijne nákl.  -- 0,27 eur

                                             Spolu           -- 1,60 eur

 

                                                                          Jana Zelinková

                                                                        vedúca školskej jedálne

 

OZNAM školskej jedálne

 !!! Žiadame stravníkov, aby dodržiavali časový Harmonogram(1).pdf stravníkov !!!

OZNAM

školskej jedálne

                                                                           OKTÓBER  2021

Predaj stravných lístkov

 30.9 .2021 – 8.10.2021

v čase od 11:30 – 14:00

V KANCELÁRII VEDÚCEJ KUCHYNE ( zo zadnej strany budovy Obchodnej akadémie )

Po tomto termíne sa už lístky nepredávajú.

Cena stravného lístka:

Žiaci SŠ: 1,60€

Iní stravníci: 3,20€

Výdaj obedov

11:30 – 14:30 hod.

OKTÓBER 2021  žiaci

19 vyučovacích dní x 1,60€ = 30,40€

           Pri platbe cez internet banking použite:

IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900

BIC kód banky: SPSRSKBA

Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)

Lístky budú vydané po predložení dokladu o zaplatení (príkaz  na úhrad...) Preplatky si zistíte na tel.044/4329636

OZNAM PRE  STRAVNÍKOV

NAKOĽKO SA ŠKOLSKÉ STRAVOVACIE ZARIADENIA MUSIA RIADIŤ POKYNMI MINISERSTVA ŠVVaŠ SR OZNAMUJEME STRAVNÍKOM, ŽE NADALEJ PLATÍ

ZÁKAZ VÝDAJA STRAVY DO PRINESENÝCH OBEDÁROV,

ZÁKAZ KONZUMÁCIE STRAVY V PRIESTOROCH ŠKOLSKEJ JEDÁLNE PRE CUDZÍCH STRAVNÍKOV.


 

 

Novinky

 • Už po štvrtýkrát Obchodná akadémia v Ružomberku realizovala zahraničnú odbornú stáž pre svojich študentov v rámci projektu Erasmus+. Tentokrát mal projekt 2 časti. Okrem mobility žiakov sa uskutočnil aj mobilitný program pre 4 učiteľov odborných predmetov. Projekt pre všetky zúčastnené skupiny prebiehal v Prahe, v Českej republike. Mobility žiakov sa zúčastnilo 29 žiakov 3. a 4.ročníkov v termíne od 5.9 do 18.9. 2021

  V rámci projektu ERASMUS+, ktorý vypracovala koordinátorka projektov na OA, Mgr.Iveta Baďová, sa týmto študentom naskytla jedinečná príležitosť pracovať v zahraničných firmách, overiť si svoje vedomosti a zručnosti získané v škole a tým, ktorí pracovali v zahraničných firmách, aj komunikovať v anglickom jazyku.

 • Začiatok nového školského roku inak alebo Erasmus+ pre pedagogických zamestnancov

  Príprava na nový školský rok sa pre štyroch pedagogických pracovníkov Obchodnej akadémie v Ružomberku začala tento rok inak ako obvykle. V rámci projektu ERASMUS+ Mobilita zamestnancov sa Ing. I. Rosa, Mgr. Lena Rosová, Ing. Iveta Frolová a Ing. Elena Zaťková zúčastnili zahraničnej pracovnej stáže v stovežatej Prahe. Pobyt sa uskutočnil na konci prázdnin od 23.8. do 27.8. 2021.

  A čo im tento pobyt dal?

  Bola to predovšetkým priama skúsenosť so svetom práce v zahraničí.

 • Potvrdenie o návšteve školy si môže zákonný zástupca stiahnuť a vytlačiť na EDUPAGE.

  https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1627/u218/e2755

 • Dňa 22. 02. 2021 (pondelok) sa začína prezenčná forma vyučovania (v škole) pre žiakov IV.A, IV.B a II.C triedy.

 • pre Žilinský samosprávny kraj budú v termíne : od 15. 02. 2021 do 19. 02. 2021

 • Dovoľujeme si oznámiť, že žiaci 4. ročníka v čase od 08. 02. 2021. do 12. 02. 2021 budú naďalej pokračovať v dištančnej forme vzdelania. ​​​​

 • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR žiaci stredných škôl pokračujú od 11. 01. 2021 v dištančnom vzdelávaní.

  Prehľad návratu žiakov do škôl v závislosti od epidemiologickej situácie:

 • od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11. decembra 2020 rozhodol o zmene termínu vianočných prázdnin, a to v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

 • Usmernenie

  Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov Obchodnej akadémie v Ružomberku za prvý polrok školského roka 2020/2021

  Podľa § 55 ods. 1 v spojení s § 55 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)možno hodnotiť žiakov strednej školy za prvý polrok v rámci záverečného hodnotenia týmito spôsobmi:

  a)klasifikáciou,

  b)kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.

 • V súlade s rozhodnutím ministra číslo 2020/17949:1-A1810 z

  23. októbra 2020 budú jesenné školské prázdniny aj v termíne

  6. a 9. novembra 2020

  Vyučovanie pokračuje dištančnou formou 10. novembra 2020

 • Jesenné prázdniny sú v termíne

  od 30.10. 2020 – 2.11.2020

  vyučovanie dištančnou formou pokračuje 3.11.2020