• Nadpis

    • Kolektívna zmluva uzatvorená dňa 22. 02. 2021 medzi zmluvnými stranami

     Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Obchodnej akadémii Scota Viatora 4, 034 01 Ružomberok, organizačné číslo: 73-2207-005, zastúpenou Mgr. Lenou Rosovou, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy stanov základnej organizácie a na základe plnomocenstva zo dňa 28.12.2020,

     a
     Obchodnou akadémiou v Ružomberku, Scota Viatora 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 30232953, zastúpenou Ing. Ľudmilou Kerndlovou, riaditeľkou školy.