• História

    • Obchodná akadémia v Ružomberku vznikla v roku 1992 na základe požiadaviek regiónu, v ktorom sa viac ako 30 rokov nenachádzala stredoškolská vzdelávacia inštitúcia ekonomického zamerania. Päť rokov pôsobila škola pod spoločným riaditeľstvom Strednej priemyselnej školy.

      

     História školy v kocke 1992-2002

      

     • 1992/1993

      • Obchodná akadémia v Ružomberku  bola zaradená ako samostatný právny subjekt do siete obchodných akadémií na Slovensku, pod spoločným riaditeľstvom SPŠ Ružomberok,

      • riaditeľ Ing. Dušan Baláž,

     • 1993/1994

      • pridelenie budovy bývalého Domova mládeže,

     • 1994/1995

      • vymenovanie Ing. Jany Brodovej za prvú zástupkyňu riaditeľa školy pre triedy OA,

      • 1. štátnice z kancelárskeho písania na stroji a počítači,

     •  1995/1996

      • 1. maturitné skúšky študentov OA,

      • zriadenie počítačových učební (KŠU, Eurosoft),

     • 1996/1997

      • získanie prostriedkov na zakúpenie kníh do školskej knižnice v rámci nadácie OPEN SOCIETY FUND

     • 1997/1998

      • osamostatnenie školy od spoločného riaditeľstva so SPŠ,

      • menovanie Ing. Jany Brodovej za riaditeľku školy, zástupcom riaditeľky Ing. Igor Rosa,

      • otvorenie večernej formy PMŠ v odbore obchodná akadémia,

      • zavedenie internetu do odborných učební,

      • organizácia rekvalifikačných kurzov v spolupráci s Úradom práce,

     • 1998/1999

      • vymenovanie nového zástupcu riaditeľky školy RNDr. Jána Kubíka,

      • vznik stredoškolského parlamentu, predseda Lea Chrapčiaková,

     • 1999/2000

      • zapojenie školy do pilotného testovania maturantov MONITOR 2000,

      • ustanovenie Rady školy,

      • začiatok spolupráce so ŠIOV v odbornej subkomisii pre OA,

     • 2000/2001

      • zavedenie odboru efektívny manažment v pomaturitnom štúdiu,

      • vybudovanie chránenej dielne pre občanov ZPS v spolupráci s Úradom práce Ružomberok,

     • 2001/2002

      • vypracovanie základných pedagogických dokumentov pre pomaturitné štúdium trhové služby v spolupráci s OA Hrobáková v Bratislave

      

     História školy v kocke 2002-2022

      

     • 2002/2003
      • ukončenie rekonštrukcie podkrovia budovy OA
     • 2003/2004
      • vymenovanie Ing. Ľudmily Kerndlovej za riaditeľku školy
     • 2004/2005
     • ukončenie druhej fázy rekonštrukcie budovy OA, zateplenie a výmena okien,
      • otvorenie kultúrno informačného centra,
      • budovanie školskej knižnice a kultúrno informačného centra v spolupráci s komunitnou nadáciou LIPTOV,
      • nadviazanie spolupráce s OA Třebíč,
     • 2005/2006
      • uskutočnenie komplexnej školskej inšpekcie,
      • vybudovanie jazykovej učebne a učební výpočtovej techniky,
      • zavedenie telefónnej ústredne na OA,
      • rekonštrukcia školského rozhlasu a zvonenia,
      • účasť na projekte „ Športom proti xenofóbií “ spojený s týždenným pobytom v Ankare,
     • 2006/2007
      • rekonštrukcia telocvične a sociálnych zariadení v budove školy,
      • odovzdanie multimediálnej učebne do užívania,
     • 2007/2008
      • zabezpečenie novej audiovizuálnej techniky pre vyučujúcich cudzích jazykov,
     • 2009/2010
      • realizácia projektu „ Konto Orange – Najkrajší dar “ pre opustené deti z detských domovov,
      • zapojenie školy do projektu Comenius s partnerskými školami z Čiech a Fínska,
      • vymenovanie Ing. Ľudmily Kerndlovej za riaditeľku školy po 2. výberovom konaní,
      • vymenovanie nového zástupcu riaditeľky školy Ing. Petra Bočkorika,
     • 2010/2011

      • sprístupnenie novovytvoreného fitcentra študentom školy,

      • rekonštrukcia chodieb,

      • zavedenie interaktívnej výučby prostredníctvom interaktívnych tabúľ,

     • 2011/2012

      • sprístupnenie novej prednáškovej miestnosti s kapacitou 64 miest,

     • 2012/2013

      • účasť na súťaži NBS - Generácia €URO - 4.miesto v SR,

      • zriadenie učebne kontinuálneho vzdelávania učiteľov MŠ, ZŠ, SŠ - projekt v spolupráci s MPC,

     • Čitateľský maratón OA Ružomberok v spolupráci s Mestskou knižnicou a Mestským úradom Ružomberok – zapojené 6 základných škôl a 5 stredných škôl,
     • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku – žiak OA Ružomberok na 3. mieste,
     • Súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku – žiačka OA Ružomberok získala týždenný pobyt v Turčianskych Tepliciach.
     • 2013/2014

     • Konferencia bájkarov v rámci Dňa školských knižníc – beseda s p. PhDr. Mikulášom Kseňákom o jeho vlastnej knihe bájok z rusínskeho prostredia,
     • Medzinárodná konferencia stredoškolákov v Prahe – žiaci OA Ružomberok na konferencii predniesli svoj príspevok „Jankove potulky svetom“,
     • Ples absolventov OA Ružomberok zorganizovaný absolventkami školy,
     • Certifikát „Animátor voľného času“ pre žiakov ŠO cestovný ruch a služby v cestovnom ruchu prostredníctvom firmy STAGEMAN Group Ltd.,
     • Krajské kolo súťaže vo wordprocessingu – žiačka OA Ružomberok na 1. mieste.
     • Návšteva družobnej školy OA Třebíč na Južnej Morave v ČR – poznávanie krás v Lednicko-Valtickom areáli.
     • 2014/2015

     • Medzinárodná súťaž v rečníckom umení v Prahe – YoungDemosthenes – žiak OA Ružomberok získal 4. miesto,
     • Prvý ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ v odbore obchodná akadémia – organizovaný SOPK – Žilina, reprezentantky OA Ružomberok na 3. mieste,
     • Prvýkrát zahraničná prax žiakov v špedičnej LKW Walter vo Viedni,
     • Beseda žiakov s podpredsedníčkou NR SR p. Ing. Erikou Jurinovou,
     • 3. miesto v súťaži „Generácia euro“ pre tým žiakov OA Ružomberok s názvom „Aleaiactaest“ – organizovaná ECB a NBS,
     • Čestné uznanie pre OA Ružomberok za aktívnu podporu ďalších foriem vzdelávania v rámci rozvoja kompetencií mladého človeka a vyjadrenie uznania v oblasti neformálneho vzdelávania od MŠVVaŠ SR a IUVERNTy – Slovenského inštitútu mládeže.
     •  2015/2016

     • Druhý ročníkceloslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ v odbore obchodná akadémia – organizovaný SOPK – Žilina, reprezentanti OA Ružomberok na 1. mieste,
     • Predvianočná návšteva hlavného mesta Maďarska – Budapešti v rámci exkurzie žiakov,
     • 2016/2017

     • Kampaň za zdravý životný štýl „Do školy na bicykli“ – získanie Saganovej karty,
     • Erazmus+ - získaný grant na zabezpečenie zahraničnej praxe žiakov 3. a 4. ročníka v hlavnom meste Rakúska vo Viedni,
     • Predvianočná Praha – exkurzia našich žiakov, poznávanie histórie a krás hlavného mesta ČR,
     • Úspechy našich športovcov – futsalisti po prvých miestach v okrese, regióne a kraji získali 3. miesto v SR, futbalisti podobne po úspechoch v okrese, regióne a kraji sa umiestnili v tvrdej konkurencii na 3. mieste v SR,
     • Englishweet - lektorka z BringhtonuJacquiBrooks – intenzívna jazyková komunikácia našich žiakov počas týždňa,
     • Hodnotenie INEKO – OA Ružomberok tretia najlepšia SOŠ v ŽSK.
     • 2017/2018

     • Zapojenie sa do zbierky Biela pastelka,
     • Cezpoľný beh žiakov stredných škôl – žiak našej školy na 1. mieste v okresnom kole,
     • Florbal žiakov – 1. miesto pre našich reprezentantov n okrese,
     • OA Ružomberok podľa hodnotenia NÚCEM zaradená medzi 25 najkvalitnejších škôl, kde žiaci získajú najvyššiu pridanú hodnotu v SR,
     • Beseda našich žiakov s americkým diplomatom GriffinomRozellom,
     • Žiaci zo ŠO služby v cestovnom ruchu zorganizovali zájazd – návšteva predvianočného Krakówa,
     • Umelecko-vzdelávacie podujatie v Synagóge v Ružomberku pod názvom „začnite s vysťahovaním“ – sprievodné slovo p. Stanislav Mičev – riaditeľ Múzea SBP v Banskej Bystrici,
     • Projektová aktivita „Jeden deň stredoškolákom“ organizácia jedného vyučovacieho dňa na našej strednej škole pre deviatakov zo ZŠ v regióne,
     • Lyžiarsky výcvikový kurz po prvýkrát v Retro hoteli MORAVA v Tatranskej Lomnici,
     • Dejepisná olympiáda – účasť našej prváčky po prvýkrát v histórii školy,
     • Hodnotenie INEKO – OA Ružomberok -  1. miesto v ŽSK – najlepšia stredná odborná škola v kraji,
     • Finančná olympiáda – Nadácia Partners – postup do celoslovenského kola,
     • Nadácia TESCO – projekt „Vy rozhodujete, my pomáhame“ – 1. miesto – získaný finančný grant, použitý na úpravu okolia školy.
     • 2018/2019

     • Erazmus+ - opäť získaný grant na zabezpečenie zahraničnej praxe žiakov v hlavnom meste Maďarska – Budapešť,
     • Aktivita školy – pripomenutie si 100. výročie vzniku ČSR,
     • Hodnotenie INEKO – OA Ružomberok opäť najlepšia SOŠ v ŽSK,
     • NÚCEM – OA Ružomberok zaradená medzi elitné stredné školy v rámci SR,
     • Návšteva predvianočnej Viedne a Jump Arény v Bratislave,
     • Prednáška dobrovoľníkov v anglickom a ruskom jazyku z viacerých európskych krajín – Arménsko, Rusko, Španielsko,
     • Návšteva Osvienčimu so žiakmi 1. – 2. ročníka,
     • Opäť získaný grant na zabezpečenie zahraničnej praxe žiakov v Miláne a vo Viedni z programu ERAZMUS+ - PRE Šk. rok 2019/2020.
     • 2019/2020

     • Zahraničná prax žiakov 3. a 4. ročníka v Miláne a vo Viedni,
     • Aktivita „Autobus“ – pre prvákov, zameraná sa vzťahy v triede,
     • Zbierka  „NEZÁBUDKA“ – Liga za duševné zdravie,
     • Predvianočná Viedeň – návšteva hlavného mesta Rakúska,
     • 3. ročník projektovej aktivity „Jeden deň stredoškolákom“ – veľký záujem zo strany žiakov ZŠ v regióne,
     • Voľby do „novej“ Rady školy pre funkčné obdobie 2020 – 2024,
     • Uzatvorenie školy z dôvodu pandémie  „Covid 2019“ – rozhodnutie predsedu vlády SR a  MŠVVaŠ SR do odvolania...
     • Olympiáda Mladý účtovník“ – naša žiačka získala 2. miesto v SR,
     • Exkurzia žiakov školy vo franšízingovej spoločnosti McDonalds v Liptovskom Mikuláši,
     • Návšteva spojená s odbornou prednáškou v Múzeu židovskej kultúry v Bratislave,
     • Štátne skúšky z kancelárskeho písania na PC spoluorganizované s Katedrou pedagogiky NHF EU v Bratislave,
     • Účasť na regionálnom kole Župnej kalokagatie na OA v Liptovskom Mikuláši – žiaci OA Ružomberok na 7. mieste,
     • Diplom od Slovenského výboru UNICEF pre našu školu za pomoc a podporu „Týždňa modrého gombíka“.
     • 2020/2021
     • Školský rok vo veľkej miere ovplyvnila celosvetová pandémia COVID-19
     • 2021/2022
     • projekt  Erasmus+ Mobilita zamestnancov
     • Zahraničná mobilita – príležitosť pre všetkých – stáž žiakov v Prahe
     • Obchodná akadémia Ružomberok v hodnotení INEKO v kategórii - stredné odborné školy v Žilinskom kraji získala 1. MIESTO

      
     Vedenie Obchodnej akadémie v Ružomberku


     Riaditeľka školy: Ing. Ľudmila Kerndlová