• Účelové cvičenie civilnej ochrany

     • Dňa 04.09.2020 sa uskutočnilo na našej škole účelové cvičenie civilnej ochrany.

      Ráno sa žiaci za dodržania epidemiologických opatrení zhromaždili na parkovisku pred budovou našej školy. Po presune na Kalváriu boli žiaci rozdelení  na 3 skupiny.

      Každá skupina absolvovala postupne 3 stanovištia. Žiaci sa na stanovištiach  dozvedeli zaujímavé informácie o miestnej topografii, o poskytnutí prvej pomoci a o civilnej ochrane.

     • OPATRENIA

     • Opatrenia pre vstup a zdržiavanie sa v budove školy a telocvični počas pandémie

       

      1. Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

      2. Ranný filter /meranie telesnej teploty/ sa bude konať pri vstupe do budovy školy.

      3. Vstup do budovy školy a do budovy telocvične je povolený len v ochrannom rúšku.

      4. Každý žiak má dve ochranné rúška apapierové jednorázové vreckovky na jeden

       vyučovací deň. Ochranné rúška si žiaci denne dezinfikujú (perú, žehlia a pod.).

      5. Pri vstupe do budovy a dob udovy telocvične si každý žiak dezinfikuje ruky a prezúva sa. Obuv na prezutie si nosia žiaci domov.

      6. Ak si žiak náhodou zabudne rúško, pri vstupe do budovy školy si povinne zakúpi

       jednorázové rúško na vrátnici školy.

      7. V učebniach a na chodbách sa všetci pohybujú v ochranných rúškach. Nedodržanie uvedeného sa posudzuje ako priestupok voči školskému poriadku a šírenie nákazlivej choroby.

      8. Pri kašľaní a kýchaní žiaci dodržiavajú stanovené hygienické pravidlá.

      9. Po použití WC si každý žiak umyje ruky obvyklým spôsobom.

      10. Ak žiak v priebehu vyučovacieho dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, ihneď svoje ťažkosti hlási triednemu vyučujúcemu. Ten zabezpečí umiestnenie žiaka do izolačnej miestnosti. Následne bude informovaný zákonný zástupca, ktorý bude musieť vyzdvihnúť svoje dieťa v čo najkratšom čase a odviezť domov.

      Ak sa príkazy akéhokoľvek respiračného ochorenia objavia doma, žiak zostáva doma a zákonný zástupca hlási uvedenú skutočnosť triednemu učiteľovi alebo na sekretariáte školy.

      1. Ak je žiak v škole neprítomný viac ako tri dni, zákonný zástupca alebo plnoletý žiak odovzdá pri nástupe do školy vyplnené tlačivo „Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti“ ktoré je zverejnené na webovej stránke školy.

      2. Žiak je povinný dodržiavať pravidlo. R-O-R (ruky, odstup, rúško)

     • OZNAM

     • Slávnostné otvorenie šk. r. 2020/2021 sa bude konať 

      02. 09. 2020 o 8.30 h 

      v budove školy

      (v súlade s nariadeniami MŠVVaŠ SR).

       

      Pri vstupe do školy žiaci budú mať rúško na tvári a budú si dezinfikovať ruky.

      Prosíme o dodržiavanie pokynov pedagogických pracovníkov. 

     • ERASMUS+

     • Nový školský rok, nový projekt!

      V budúcom školskom roku 2020/2021 sa naši žiaci aj učitelia môžu opäť tešiť na nové zážitky, ktoré im umožní účasť v novom projekte K102 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov OVP v rámci programu Erasmus+ pod názvom „ Zahraničná mobilita- príležitosť pre všetkých“.

      Grant, ktorý sme získali na realizáciu nového projektu, je financovaný z prostriedkov EÚ v sume 

      58 665,- EUR € .

      Tento  projekt je oproti predchádzajúcim trochu iný, a to z dôvodu, že po prvýkrát vysielame na mobilitu aj zamestnancov školy, konkrétne učiteľov odborných predmetov.

     • OZNAM

     • Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky riaditeľka Obchodnej akadémie v Ružomberku rozhodla, že žiaci 1. - 3. ročníka a 1. ročníka pomaturitného štúdia v šk. roku 2019/2020 opäť povinne nastúpia do školy dňa 29. 06. 2020 a 30. 06. 2020. Dňa 29. 06. 2020 8.30  - 12.00 h sa uskutoční administratívne ukončenie šk. roka 2019/2020 - odovzdávanie učebníc, kľúčov od šatníkových skriniek a ďalšie činnosti potrebné na uzatvorenie šk. roka v rámci jednotlivých tried.

      Dňa 30. 06. 2020 8.30 - 9.30 h sa uskutoční slávnostné ukončenie šk. roku 2019/2020 a žiaci si preberú vysvedčenia od triednych vyučujúcich.