• Medzinárodný deň študenstva

     • Mestský úrad - Oddelenie školstva a športu pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenil najlepších študentov stredných a vysokých škôl za rok 2021. Za Obchodnú akadémiu Mesto Ružomberok ocenilo žiačku IV.A triedy - Nikolu Húskovú.

     • Dôležitý oznam !!!!

     • Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši č. 2021/01615-01-Bc. Zbiňovská, zo dňa 15. 11. 2021 sa nariaďuje Obchodnej akadémii v Ružomberku zákaz prevádzky školy  v čase od 13. 11. 2021 do 22. 11. 2021 vrátane, z dôvodu zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19.

       

      Žiaci sa budú vzdelávať dištančnou formou v čase od 16. 11. 2021 do 22. 11. 2021 vrátane.

       

      Vyučovanie žiakov prezenčnou formou ako aj bežná prevádzka školy sa obnoví od 23. 11. 2021, po uplynutí doby 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

       

      Dodržiavanie karanténnych opatrení sa netýka osôb žijúcich v spoločnej domácnosti so žiakmi a zamestnancami školy.

       

      Žiaci a zamestnanci školy sú povinní dodržiavať nasledovné karanténne opatrenia od 15. 11. 2021 do 22. 11. 2021 vrátane :

       

      a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z príznakov : horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára alebo RÚVZ a podrobiť sa odberu vzorky biologického materiálu PCR testom

       

      b) zostať v domácej izolácii

       

      c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí )

       

      d) zdržať sa cestovania

       

      e) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

       

      g) zdrať sa akýchkoľvek činností, ktoré vyžadujú opustiť miesto izolácie

       

      Povinnosti karantény sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

       

      - je plne očkovaná proti ochoreniu COVID-19

       

      - prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

       

       


     • Záložka do knihy spája školy

     • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislava vyhlásila v septembri už 10.ročník celoslovenského  projektu pre stredné školy-Záložka do knihy spája školy : Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia). Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Naša škola sa do projektu zapojila už po siedmykrát a tento rok nám bola  pridelená partnerská škola- Hotelová akadémia v Brezne. Záložky vyrábali študenti prvého a druhého ročníka pod vedením Mgr. R.Kerndlovej. Pozitívom je, že študenti sa oboznámili s významnými osobnosťami slovenského realizmu, s ich dielami a myšlienkami, ktoré využili pri výrobe záložiek. Záložky tak prispievajú nielen k rozvoju čitateľskej gramotnosti, tvorivosti, ale podporujú  sociálne väzby v kolektíve aj medzipredmetové vzťahy. A aké sú naše záložky ? V priložených fotografiách nájdete odpoveď a mnohí aj inšpiráciu.

     • Jesenné prázdniny

     • Jesenné prázdniny

      v dňoch 28. 10. a 29. 10. 2021 bude škola zatvorená z dôvodu jesenných prázdnin.

      Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách bude v

      utorok 02. 11. 2021.

     • Pohodová učebňa žiackej školskej rady

     • Vďaka úspešnému projektu Podaj mi ruku sa podarilo vytvoriť učebňu pre našu  žiacku školskú radu -Pohodovú učebňu. Táto učebňa je k dispozícii členom ŽŠR a je vybavená dvoma pohodovými pohovkami, konferenčným stolíkom a vlastným notebookom.

      Veľká vďaka patrí našim členom ŽŠR, ktorí sa na projekte aktívne zúčastnili a takýmto spôsobom si splnili svoje prianie, mať vlastnú pohodovú učebňu.

      Projekt bol finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja podaj mi ruku.

     • Virtuálny deň otvorených dverí

     • Virtuálny deň otvorených dverí

      Obrázok, na ktorom je osoba, reštaurácia

Automaticky generovaný popisByť v tom istom čase na strednej i na vysokej škole. Že sa to nedá? Žiaci štvrtého ročníka dokázali, že to ide. 14. 10 sa zúčastnili virtuálneho dňa otvorených dverí, ktorý organizovalo Národné kariérne centrum.

      Prostredníctvom digitálnych technológií si prezreli  prednáškové miestností, nazreli dokonca i na internát. Dozvedeli sa informácie o odbore, ktorý ich zaujíma, koľko ich bude stáť ubytovanie i aké sú ďalšie náklady na štúdium. A nielen to. Študenti im predstavili mesto, v ktorom sa vysoká škola nachádza. Hovorili im o mimoškolskej činnosti, o možnostiach kultúrneho i športového vyžitia. Pozitívom bola i možnosť položiť otázky prostredníctvom chatu.

      Ostáva iba dúfať, že to ,čo videli a počuli, im pomôže pri rozhodovaní: „Kam po strednej.“

     • Zahraničná mobilita – príležitosť pre všetkých

     •  

      Už po štvrtýkrát Obchodná akadémia v Ružomberku realizovala zahraničnú odbornú stáž pre svojich študentov v rámci projektu Erasmus+. Tentokrát mal projekt 2 časti. Okrem mobility žiakov sa uskutočnil aj mobilitný program pre 4 učiteľov odborných predmetov. Projekt pre všetky zúčastnené skupiny prebiehal v Prahe, v Českej republike. Mobility žiakov sa zúčastnilo 29 žiakov 3. a 4.ročníkov v termíne od 5.9 do 18.9. 2021

      V rámci projektu ERASMUS+, ktorý vypracovala koordinátorka projektov na OA, Mgr.Iveta Baďová, sa týmto študentom naskytla jedinečná príležitosť pracovať v zahraničných firmách, overiť si svoje vedomosti a zručnosti získané v škole a tým, ktorí pracovali v zahraničných firmách, aj komunikovať v anglickom jazyku.

      Veľkou výhodou absolvovania takejto praxe je určite aj rozvoj samostatnosti žiakov, či finančnej gramotnosti, nakoľko študenti boli nútení naučiť sa hospodáriť s pridelenými finančnými prostriedkami a v neposlednom rade aj orientácii v meste. Prácu pre študentov zabezpečovala Agentúra Educo, ktorej patrí veľká vďaka pri vyhľadaní vhodných zamestnávateľov, alebo ubytovania, ktoré bolo na vysokej úrovni. Pre študentov agentúra zabezpečila prax v menších firmách ekonomického zamerania. Študenti vykonávali rôzne administratívne a účtovnícke práce, zlepšovali si svoje IKT zručnosti. Na záverečnom stretnutí im bola poskytnutá spätná väzba od zamestnávateľov, a taktiež odovzdané  certifikáty, potvrdzujúce absolvovanie zahraničnej praxe. Firmy boli s prácou študentov spokojné, dokonca do takej miery, že s niektorými študentkami budú pokračovať v individuálnej spolupráci po skončení praxe.

      Ale ako sa vraví, nielen prácou je človek živý, a preto potrebuje k životu aj rozptýlenie a zábavu. A tej bolo po práci naozaj dostatok. Študenti mali možnosť spoznať zákutia Prahy so sprievodkyňou, všetkých síce boleli nohy, ale toľko informácií a zaujímavých postrehov za to  určite stálo. Nezabudnuteľná, plná čarovnej atmosféry, bola večerná prehliadka Hradčian, Vyšehradu, či Petřína, kde si niektorí vyskúšali aj svoju fyzickú kondičku. Zaujímavá bola prehliadka zoologickej záhrady a všetkým sa páčila aj návšteva Múzea voskových figurín Madame Tussaud. A nesmieme zabudnúť na celodenné výlety do Karlových Varov, ktoré všetkých očarili svojou neopakovateľnou atmosférou kúpeľného a festivalového mesta, ale aj ochutnávkou českej becherovky, či výlet do sklární v Harrachove, kde sa študenti zoznámili s tradičnou výrobou českého skla.

       

      To najlepšie vždy príde na záver. Rozlúčiť sa s Prahou plavbou po Vltave, vychutnať si čarovnú, večernú atmosféru tohto nádherného mesta z paluby lode,  určite splnilo očakávania každého jedného študenta.

      Význam takejto zahraničnej praxe je pre študentov neoceniteľný. Sami mali možnosť zistiť, že vzdelanie a odvaha idú ruka v ruke, a ak budú chcieť v živote byť úspešní a niečo dosiahnuť, musia sa o to pričiniť sami.

       

     • ERASMUS+ Mobilita zamestnancov

     • Začiatok nového školského roku  inak alebo Erasmus+ pre pedagogických zamestnancov

      Príprava na nový školský rok sa pre štyroch pedagogických pracovníkov Obchodnej akadémie v Ružomberku začala tento rok inak ako obvykle. V rámci projektu ERASMUS+ Mobilita zamestnancov sa Ing. I. Rosa, Mgr. Lena Rosová, Ing. Iveta Frolová a Ing. Elena Zaťková zúčastnili zahraničnej pracovnej stáže v stovežatej Prahe. Pobyt sa uskutočnil na konci prázdnin od 23.8. do 27.8. 2021.

      A čo im tento pobyt dal?

      Bola to predovšetkým priama skúsenosť so svetom práce v zahraničí.

      Navštívili malé firmy, kde sa dozvedeli o legislatívnych podmienkach pre ich založenie, o personálnej i administratívnej agende firmy i o požiadavkách na uchádzačov o zamestnanie. Konzultovali aj o spolupráci v oblasti cestovného ruchu a možnostiach získavania praktických skúseností študentov z rôznych krajín EÚ.

      O vzdelávacom systéme v ČR, odbornom vzdelávaní,  skúsenostiach s duálnym vzdelávaním, či priebehom záverečných a maturitných skúšok mali možnosť hovoriť nielen priamo na odbornej škole, ale i v Národním ústave pro vzdělávání.

       

      Škola, ktorú navštívili, ich oslovila nielen vybavením IKT, ale i prostredím vytvoreným pre oddych žiakov i pracovníkov školy. Mali možnosť porovnať podmienky vzdelávacieho systému v rámci českého a slovenského školstva.

      V neposlednom rade to bola i možnosť prechádzať sa historickými časťami Prahy  a vnímať atmosféru tohto multikultúrneho mesta.