• Získanie Akreditácie na organizáciu projektov Erasmus+ počas 4 rokov

     •  

          Získanie Akreditácie na organizáciu projektov Erasmus+ počas 4 rokov

      Už vo februári 2022 naša škola uspela v získaní Akreditácie na organizáciu projektov Erasmus +, ktorá nám zaručí počas 4 rokov organizovať rôzne druhy projektových aktivít v rámci mobility M121

      Európsky plán rozvoja Obchodnej akadémie v Ružomberku bol vytvorený na nové programové obdobie rokov 2021-2027.

      Už v predchádzajúcom programovom období naša škola nadobudla skúsenosti s organizáciou mobilít v zahraničí a preto na základe analýzy a pohovorov so zamestnávateľmi a partnerskými organizáciami nielen doma, no  aj v zahraničí sme zistili, že existuje nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami absolventov. Tento nesúlad môže byť odstránený realizáciou praxe v domácom i zahraničnom prostredí a následným vyhodnotením výsledkov. Túto potrebu považujeme za svoju strategickú prioritu.

      Potreba zapájania študentov i pedagogických pracovníkov OA Ružomberok do medzinárodných mobilitných programov je základom prípravy žiakov odborných škôl. Cieľom je zvýšenie  konkurencieschopnosti školy aj v medzinárodnom meradle a zároveň zatraktívnenie  školy medzi budúcimi uchádzačmi, na základe kvalitného vzdelávacieho programu v súlade s požiadavkami národného a európskeho trhu práce.

      Schválenie projektu K121 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP v programe Erasmus+ na šk.rok 2022/2023 vo výške  61 680 EUR, ktorý bude financovaný z prostriedkov EÚ

       

       

     • POMATURITNÉ ŠTÚDIUM V ŠK. R. 2022/2023

     • Obchodná akadémia v Ružomberku otvára v šk. r. 2022/2023

      Študijný odbor - 6314 N cestovný ruch - denné pomaturitné kvalifikačné štúdium

      Študijný odbor - 6317 N obchodná akadémia - externé pomaturitné kvalifikačné štúdium

      Pre viac info kontaktujte nás na 044/432 26 26 alebo na email oark.mail@gmail.com

     • Erasmus+ Mobilita zamestnancov - Dopad Mobility a Diseminácia

      • Učitelia odborných predmetov, ktorí sa zúčastnili danej mobility zhodnotili svoj pobyt a získané skúsenosti v prezentácii. So svojimi skúsenosťami sa podelili aj s kolegami v škole na zasadnutí PK ako aj s vedením školy. Získané skúsenosti budú prenesené do našej odbornej praxe, zakonponované do osnov  a využité vo vyučovaní odborných predmetov od budúceho školského roka.

       Všetky prezentácie pedagogických zamestnancov nájdete  TU
     • Stolný tenis

     • V decembri 2021 škola zakúpila pre žiakov 3 ping-pong stoly. Veľmi nás teší, že žiaci svoj voľný čas AKTÍVNE využívajú v kolektíve so spolužiakmi.

     • Dôležitý oznam ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • OZNAM PRE STRAVNÍKOV

       

      OD 1.3.2022 SA MENÍ CENA STRAVNÉHO LÍSTKA 

      PRE ŽIAKOV  Z CENY 1,60 eur NA CENU 1,70 eur.

      PRE DOCHODCOV SA MENÍ Z 3,00 eur NA 3,10 eur.

      PRE CUDZÍCH STRAVNÍKOV SA MENí Z 3,20 eur NA 3,30 eur.

                                                                                                                         vedúca školskej jedálne

     • Akreditácie na realizáciu projektov Erasmus+

     • Naša škola, Obchodná akadémia Ružomberok, bola úspešná v žiadosti o získanie Akreditácie na realizáciu projektov Erasmus+ KA121 v období nasledujúcich 4 rokov.

      Charakteristika projektu:

      Akreditácia na Erasmus+ poskytuje úspešným organizáciám prístup k príležitostiam na vzdelávaciu mobilitu. Kľúčová akcia 1 podporuje organizácie poskytovaním príležitostí na profesionálny a osobný rozvoj študentov, učiteľov, školiteľov a iných zamestnancov v oblasti vzdelávania.  

      Naša oblasť vzdelávania zahŕňa ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU, ako aj všetky formy učenia sa na pracovisku.  

        PODPOROVANÉ AKTIVITY:  

       -mobilita zamestnancov vo forme hospitácií, 

      -výučby a účasti na kurzoch Individuálna mobilita žiakov, učňov, čerstvých absolventov a dospelých učiacich sa 

      - skupinová mobilita žiakov a dospelých učiacich sa  

       Získaním akreditácie môže naša škola využívať tieto výhody: 

      STABILNÉ FINANCOVANIE - organizácia každoročne získa podporu z programu v podobe finančných prostriedkov určených na nové aktivity v oblasti mobility. PRÍLEŽITOSTI NA RAST A PRIESKUM - vyskúšať nové druhy aktivít alebo spolupracovať s novými partnerskými organizáciami bez toho, aby ste museli zakaždým vypĺňať novú žiadosť.   

      VYTVÁRANIE VLASTNEJ STRATÉGIE Akreditácia na Erasmus nám umožňuje určiť si vlastné ciele a rýchlosť,   akou chcete postupovať. Navyše svoj plán môžeme priebežne upravovať tak, aby bol stále aktuálny  

      INVESTOVANIE DO BUDÚCNOSTI Vďaka stabilnému prístupu k finančným prostriedkom sa môžeme sústrediť na dlhodobé ciele. Veríme, že aktivity v oblasti mobility pozdvihnú kvalitu výučby a vzdelávania sa v našej organizácii na novú úroveň.