• Exkurzia - HRAD LIKAVA

     • Dňa 30.05.2022 žiaci 1.A, 1.B, 2.A a 2.B triedy sa zúčastnili exkurzie na hrad Likava. Po ceste sme mohli obdivovať oblasť Chočských vrchov so skalným hradným vrchom, na ktorom sa týči hrad Likava. Na hrade sme navštívili dolnú časť hradu a Huňadyho vežu, v ktorej sa nachádza historická expozícia a z veže je výborný výhľad na okolitú krajinu.

     • Výberové konanie pre uchádzačov zahraničnej praxe v školskom roku 2022/2023 v rámci programu ERASMUS +

     • Výberové konanie pre uchádzačov zahraničnej praxe v školskom roku 2022/2023 v rámci programu ERASMUS +

      KA121 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP


      Obchodná akadémia v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie pre študentov budúceho 3.a 4. ročníka na účasť na odbornej stáži organizovanej v programe Erasmus+. Predpokladaná stáž bude prebiehať v dvoch turnusoch – v Prahe (Česká republika) a v Wroclawi (Poľsko).

      Predpokladaný termín: koniec septembra – termín bude upresnený neskôr

      Dĺžka praxe: 12 dní + 2 dni cesta


      Termín podania prihlášky pre žiakov  2. a 3. ročníka:                  do  3. 6. 2022 (vrátane)

      Potrebné dokumenty:                          

      • Vyplnená prihláška, potvrdená triednym učiteľom
      • Europass - životopis v slovenskom a anglickom jazyku
      • motivačný list v anglickom a slovenskom jazyku

      Všetky potrebné dokumenty sa odovzdávajú v tlačenej forme koordinátorke projektu Mgr. Ivete Baďovej, v obálke, označenej: Výberové konanie: stáž Erasmus+ 2022/2023

      Kritériá výberového konania

      kriteria_(1).doc

      Prihláška žiaci 2.ročník

      prihlaska_2.roc.doc

      Prihláška žiaci 3. ročník

      prihlaska_3.roc.doc

      Osobný pohovor so žiakmi:

      Prihlásení žiaci sa zúčastnia osobného pohovoru. Presný termín bude oznámený v priebehu budúceho týždňa, predpokladaný termín do 10.6.2022.

       Výberové kritéria pre účastníkov projektu

      • Prospech z anglického jazyka, KAJ v 1., 2. ročníku pre študentov 3.ročníka, resp. v 1.ročníku pre študentov 2.ročníka,
      • Prospech z odborných profilových  predmetov: ekonomika,  účtovníctvo,  administratíva a korešpondencia, informatika/aplikovaná informatika,
      • Celkový priemerný prospech za všetky predchádzajúce ročníky
      • Počet zameškaných hodín  - priemer za všetky predchádzajúce ročníky
      • Známka zo správania : veľmi dobré počas celého štúdia na obchodnej akadémii
      • Do úvahy sa bude brať aj sociálna situácia v rodine
      • Extra body budú pridelené tým žiakom, ktorí sa stáže ešte nezúčastnili
      • Životopis vo formáte Europass v slovenskom a anglickom jazyku
      • Motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku
      • Pohovor, v ktorom záujemcovia vysvetlia dôvod, prečo sa chcú zúčastniť praxe

     • Získanie Akreditácie na organizáciu projektov Erasmus+ počas 4 rokov

     •  

          Získanie Akreditácie na organizáciu projektov Erasmus+ počas 4 rokov

      Už vo februári 2022 naša škola uspela v získaní Akreditácie na organizáciu projektov Erasmus +, ktorá nám zaručí počas 4 rokov organizovať rôzne druhy projektových aktivít v rámci mobility M121

      Európsky plán rozvoja Obchodnej akadémie v Ružomberku bol vytvorený na nové programové obdobie rokov 2021-2027.

      Už v predchádzajúcom programovom období naša škola nadobudla skúsenosti s organizáciou mobilít v zahraničí a preto na základe analýzy a pohovorov so zamestnávateľmi a partnerskými organizáciami nielen doma, no  aj v zahraničí sme zistili, že existuje nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami absolventov. Tento nesúlad môže byť odstránený realizáciou praxe v domácom i zahraničnom prostredí a následným vyhodnotením výsledkov. Túto potrebu považujeme za svoju strategickú prioritu.

      Potreba zapájania študentov i pedagogických pracovníkov OA Ružomberok do medzinárodných mobilitných programov je základom prípravy žiakov odborných škôl. Cieľom je zvýšenie  konkurencieschopnosti školy aj v medzinárodnom meradle a zároveň zatraktívnenie  školy medzi budúcimi uchádzačmi, na základe kvalitného vzdelávacieho programu v súlade s požiadavkami národného a európskeho trhu práce.

      Schválenie projektu K121 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP v programe Erasmus+ na šk.rok 2022/2023 vo výške  61 680 EUR, ktorý bude financovaný z prostriedkov EÚ