• Dôležitý oznam !!!!

     • Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši č. 2021/01615-01-Bc. Zbiňovská, zo dňa 15. 11. 2021 sa nariaďuje Obchodnej akadémii v Ružomberku zákaz prevádzky školy  v čase od 13. 11. 2021 do 22. 11. 2021 vrátane, z dôvodu zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19.

       

      Žiaci sa budú vzdelávať dištančnou formou v čase od 16. 11. 2021 do 22. 11. 2021 vrátane.

       

      Vyučovanie žiakov prezenčnou formou ako aj bežná prevádzka školy sa obnoví od 23. 11. 2021, po uplynutí doby 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

       

      Dodržiavanie karanténnych opatrení sa netýka osôb žijúcich v spoločnej domácnosti so žiakmi a zamestnancami školy.

       

      Žiaci a zamestnanci školy sú povinní dodržiavať nasledovné karanténne opatrenia od 15. 11. 2021 do 22. 11. 2021 vrátane :

       

      a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z príznakov : horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára alebo RÚVZ a podrobiť sa odberu vzorky biologického materiálu PCR testom

       

      b) zostať v domácej izolácii

       

      c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí )

       

      d) zdržať sa cestovania

       

      e) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

       

      g) zdrať sa akýchkoľvek činností, ktoré vyžadujú opustiť miesto izolácie

       

      Povinnosti karantény sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

       

      - je plne očkovaná proti ochoreniu COVID-19

       

      - prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

       

       


     • Záložka do knihy spája školy

     • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislava vyhlásila v septembri už 10.ročník celoslovenského  projektu pre stredné školy-Záložka do knihy spája školy : Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia). Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Naša škola sa do projektu zapojila už po siedmykrát a tento rok nám bola  pridelená partnerská škola- Hotelová akadémia v Brezne. Záložky vyrábali študenti prvého a druhého ročníka pod vedením Mgr. R.Kerndlovej. Pozitívom je, že študenti sa oboznámili s významnými osobnosťami slovenského realizmu, s ich dielami a myšlienkami, ktoré využili pri výrobe záložiek. Záložky tak prispievajú nielen k rozvoju čitateľskej gramotnosti, tvorivosti, ale podporujú  sociálne väzby v kolektíve aj medzipredmetové vzťahy. A aké sú naše záložky ? V priložených fotografiách nájdete odpoveď a mnohí aj inšpiráciu.