• Oznam vedúcej šk. jedálne...

     •  

      OKTÓBER   2020

      Predaj stravných lístkov

      30.9.2020 – 9.10.2020

      v čase od 11:30 – 14:00

      V KANCELÁRII VEDÚCEJ KUCHYNE ( zo zadnej strany budovy Obchodnej akadémie )

      Po tomto termíne sa už lístky nepredávajú.

      Cena stravného lístka:

      Žiaci SŠ: 1,43€

      Iní stravníci: 3,20€

      Výdaj obedov

      11:30 – 14:30 hod.

      Október 2020  žiaci

      20 vyučovacích dní x 1,43€ = 28,60€ 

      Pri platbe cez internet banking použite:

      IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900

      BIC kód banky: SPSRSKBA

      Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)

      Lístky budú vydané po predložení dokladu o zaplatení (príkaz  na úhrad...) Preplatky si zistíte na tel.044/4329636

     • OPATRENIA

     • Opatrenia pre vstup a zdržiavanie sa v budove školy a telocvični počas pandémie

       

      1. Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

      2. Ranný filter /meranie telesnej teploty/ sa bude konať pri vstupe do budovy školy.

      3. Vstup do budovy školy a do budovy telocvične je povolený len v ochrannom rúšku.

      4. Každý žiak má dve ochranné rúška apapierové jednorázové vreckovky na jeden

       vyučovací deň. Ochranné rúška si žiaci denne dezinfikujú (perú, žehlia a pod.).

      5. Pri vstupe do budovy a dob udovy telocvične si každý žiak dezinfikuje ruky a prezúva sa. Obuv na prezutie si nosia žiaci domov.

      6. Ak si žiak náhodou zabudne rúško, pri vstupe do budovy školy si povinne zakúpi

       jednorázové rúško na vrátnici školy.

      7. V učebniach a na chodbách sa všetci pohybujú v ochranných rúškach. Nedodržanie uvedeného sa posudzuje ako priestupok voči školskému poriadku a šírenie nákazlivej choroby.

      8. Pri kašľaní a kýchaní žiaci dodržiavajú stanovené hygienické pravidlá.

      9. Po použití WC si každý žiak umyje ruky obvyklým spôsobom.

      10. Ak žiak v priebehu vyučovacieho dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, ihneď svoje ťažkosti hlási triednemu vyučujúcemu. Ten zabezpečí umiestnenie žiaka do izolačnej miestnosti. Následne bude informovaný zákonný zástupca, ktorý bude musieť vyzdvihnúť svoje dieťa v čo najkratšom čase a odviezť domov.

      Ak sa príkazy akéhokoľvek respiračného ochorenia objavia doma, žiak zostáva doma a zákonný zástupca hlási uvedenú skutočnosť triednemu učiteľovi alebo na sekretariáte školy.

      1. Ak je žiak v škole neprítomný viac ako tri dni, zákonný zástupca alebo plnoletý žiak odovzdá pri nástupe do školy vyplnené tlačivo „Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti“ ktoré je zverejnené na webovej stránke školy.

      2. Žiak je povinný dodržiavať pravidlo. R-O-R (ruky, odstup, rúško)

     • OZNAM

     • Slávnostné otvorenie šk. r. 2020/2021 sa bude konať 

      02. 09. 2020 o 8.30 h 

      v budove školy

      (v súlade s nariadeniami MŠVVaŠ SR).

       

      Pri vstupe do školy žiaci budú mať rúško na tvári a budú si dezinfikovať ruky.

      Prosíme o dodržiavanie pokynov pedagogických pracovníkov.