• Praha 2022/2023 - Mobilita pedagogických zamestnancov v rámci VET

   • Aj v tomto šk. roku 2022/2023 sa učitelia odborných predmetov Obchodnej akadémie
    Ružomberok zúčastnili mobility zamestnancov v rámci programu Európskej únie Erasmus+.
    Mobilita sa uskutočnila od 16.04.2023 do 21.04.2023 a miestom jej konania bolo hlavné
    mesto ČR, Praha. Pri príprave mobility koordinátorka školy Mgr. Iveta Baďová
    spolupracovala s Agentúrou EDUCO, ktorá pomohla s vyhľadaním partnerských škôl
    a zároveň pripravila program pre našich pedagógov, zabezpečila ubytovanie a dopravu po
    Prahe.
    Mobility sa zúčastnili 6 učitelia odborných predmetov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín.
    Prvú skupinu tvorili 4 pedagógovia. Tí navštívili hosťujúcu organizáciu Obchodní akademii
    Dušní v Prahe. Náplňou ich aktivity bolo pozorovanie na vyučovacích hodinách predmetov
    ako administratíva a korešpondencia, hospodárska geografia, matematika a aplikovaná
    psychológia. Prvú skupinu tvorili vyučujúci: Mgr. Lena Rosová, Mgr. Marek Mikulka, Ing.
    Elena Zaťková a PaedDr. Jiří Černý.
    Druhá skupina sa skladala z 2 pedagógov informatiky, Ing. Igor Rosa a Mgr. Tomáš
    Kasanický, ktorí navštívili hosťujúce organizácie Střední průmyslová škola na Proseku a
    Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium.
    Na všetkých spomínaných školách mali učitelia možnosť nahliadnuť do výchovno-
    vzdelávacieho procesu a porovnať vyučovací proces v školách rovnakého zamerania, no v
    inom štáte. Zároveň si učitelia vymenili pedagogické skúsenosti a tak získali iný pohľad na
    výučbu odborných predmetov po formálnej aj obsahovej stránke.
    Okrem školských organizácii mali možnosť navštíviť Slovenský inštitút v Prahe a rozprávať
    sa s riaditeľkou organizácie Mgr. Ľubicou Krénovou, Ph.D. V rozhovore p. riaditeľka
    prezentovala kultúrny prínos inštitútu pri šírení slovenskej kultúry v českom prostredí
    v Prahe. Vyučujúci informatiky navštívili IT firmu CUBE IT v Prahe, ktorá je zameraná na IT
    služby a IT poradenstvo. V rámci mobility pedagógovia mali možnosť spoznať
    najvýznamnejšie pamiatky mesta Praha, pričom ich kultúrny obzor sa rozšíril prehliadkou
    mesta s profesionálnou sprievodkyňou.
    Vďaka programu Erasmus+ pedagógovia Obchodnej akadémie Ružomberok získali priamu
    skúsenosť s výučbou odborných predmetov na stredných školách v Českej republike
    a komparovali získané poznatky s vlastnými skúsenosťami. Získané vedomosti zo zahraničia
    aplikujú v praxi na svojich odborných predmetoch.