• Študijný pobyt angličtinárov v Cambridge

   •  
    V školskom roku 2016/2017 sa našej škole podarilo uspieť s novým projektom Erasmus+, ktorý bol financovaný z prostriedkov EÚ. V rámci tohto projektu sa 2 učitelia angličtiny, Mgr. Iveta Baďová a PaedDr. Š. Viktor, mali možnosť zúčastniť dvojtýždňového jazykového kurzu pre učiteľov stredných škôl v známom univerzitnom meste Cambridge v termíne od 2. 7. do 15. 7. 2017.
     
    Hlavným cieľom realizácie tohto projektu bolo zvýšenie profesijných kompetencií učiteľa angličtiny v strednej škole prostredníctvom absolvovania štrukturovaných kurzov, zameraných na metodológiu výučby cudzích jazykov a tvorivú metodológiu. Účasť na kurzoch umožnila učiteľom rozšíriť si škálu techník pre výučbu vo svojom vlastnom vzdelávacom kontexte a oboznámiť sa s novými kreatívnymi metódami, využívanými na podporu kreatívneho myslenia žiakov na hodinách angličtiny.
     
    Ďalším cieľom bola možnosť spoznať iné kultúry, formovať toleranciu k iným národom a ich tradíciám. Z toho dôvodu mali účastníci kurzu, teda učitelia pochádzajúci z celého sveta, okrem štúdia možnosť absolvovať rôzne exkurzie a ďalšie kultúrne podujatia, ako napr. koncerty, návštevy múzeí, filmov a divadelných predstavení.
     
    Naši učitelia sa dokonca v Londýne stretli s anglickou lektorkou Jacqui Brooks, ktorá na našej škole v marci tohto roka viedla týždenný kurz angličtiny pod názvom English Week. Z pobytu si učitelia doniesli veľa jedinečných zážitkov, no najmä nových odborných kompetencií, ktoré bezpochyby využijú na hodinách anglického jazyka čo prispeje k zvýšeniu motivácie žiakov k učeniu sa cudzieho jazyka.
    • Cambridge

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Nadpis

  •  

   Dopad kurzu a diseminácia výsledkov

   Realizácia projektu umožnila našim učiteľom angličtiny rozšírenie si škály techník využívaných vo vyučovaní a oboznámenie sa s inovatívnymi metódami, podporujúcimi kreatívne myslenie žiakov na hodinách angličtiny.
   Jedným z cieľov absolvovania kurzov Language and Methodology Refresher a Creativity in the Classroom bola možnosť podeliť sa o nové, inovatívne formy a metódy práce so svojimi kolegami v škole a blízkom okolí. Nesporným prínosom je aj rozšírenie interkultúrneho povedomia učiteľa, čo sa sprostredkovane prejaví na vedomostiach žiakov, keďže z kurzov si učitelia priniesli mnohé motivačné materiály, osobné poznatky o kultúre a zvykoch krajiny, ktorej jazyk sa žiaci učia.
   Účastníci kurzov Mgr. Iveta Baďová a PaedDr. Štefan Viktor poskytli poznatky a materiály svojim kolegom, jazykárom, už na 1. zasadaní predmetovej komisie cudzích jazykov v septembri 2017. Dňa 11. októbra 2017, v rámci diseminácie, predviedli účastníci kurzov otvorené vyučovacie hodiny s využitím kreatívnych, aktivizujúcich metód učiteľom cudzích jazykov a vedeniu našej školy. V decembri 2017 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí, kde boli návštevníci oboznámení s účasťou angličtinárov školy na kurzoch vo Veľkej Británii v rámci projektu Erasmus+. Ďalšou akciou školy, konanou 8. 2. 2018, na ktorú sme pozvali ôsmakov a deviatakov základných škôl z mesta a okolia, bolo vyučovanie, pripravené špeciálne pre nich s cieľom, aby si vyskúšali aké je to byť stredoškolákom. V rozvrhu sme im ponúkli aj hodiny angličtiny, odučené obidvomi účastníkmi kurzov, s využitím nových kreatívnych metód. Na konci vyučovania, v dotazníku, sa žiaci veľmi kladne vyjadrovali k hodinám angličtiny, ktoré si vyskúšali na našej škole. Mnohí hovorili, že boli iné, aké zažívajú vo svojich školách.
   Zisťovanie spätnej väzby od našich žiakov sme realizovali v mesiaci apríl 2018 v 1. a 2. ročníku, dotazníkovou formou. Vyhodnotením dotazníka vyplynulo, že veľká väčšina žiakov oceňuje využívanie inovatívnych a kreatívnych foriem a také vyučovanie je pre nich viac motivujúce a príťažlivé.
   Deň stredoškolákom – vyučovanie s využitím nových, kreatívnych metód ( 8. 2. 2018 )
   Otvorená hodina pre učiteľov cudzích jazykov a vedenie školy ( 11. 10. 2017 )