• Erasmus+ 2020/2021

   • Nový školský rok, nový projekt!

    V budúcom školskom roku 2020/2021 sa naši žiaci aj učitelia môžu opäť tešiť na nové zážitky, ktoré im umožní účasť v novom projekte K102 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov OVP v rámci programu Erasmus+ pod názvom „ Zahraničná mobilita- príležitosť pre všetkých“.

    Grant, ktorý sme získali na realizáciu nového projektu, je financovaný z prostriedkov EÚ v sume 

    58 665,- EUR € .

    Tento  projekt je oproti predchádzajúcim trochu iný, a to z dôvodu, že po prvýkrát vysielame na mobilitu aj zamestnancov školy, konkrétne učiteľov odborných predmetov.


    Víziou našej školy na nasledujúce roky je implementácia systému duálneho vzdelávania ,a tým prehĺbenie prepojenia vzťahu zamestnávateľ – stredná škola – žiak. Našim cieľom je dosiahnuť čo najtesnejšie prepojenie OVP s potrebami trhu práce a požiadavkami zamestnávateľov, k čomu nám dopomôže aj realizácia projektu Erasmus+.

    Na stáž vyšleme 4 učiteľov odborných predmetov - ekonomika, účtovníctvo a ADK, resp. IKT, do firiem a podnikov v hlavnom meste Českej republiky, v Prahe. Prepojenie teoretického vzdelávania s potrebami praxe bude hlavnou náplňou ich profesijne zameranej stáže. Výhodou bude aj to, že absolvujú pobyt u rovnakých zamestnávateľov, ako naši žiaci, a tak získajú bezprostrednú odozvu na úroveň zručností a vedomostí našich žiakov pre prax, resp. podnety na zefektívnenie vyučovacieho procesu v škole, keďže sa oboznámia s aktuálnymi požiadavkami firiem na administratívneho pracovníka.

    Okrem zapájania učiteľov už tradične vysielame na zahraničnú stáž žiakov 3. a 4. ročníka. V tomto projekte sa jedná o 2 rôzne destinácie – a to českú Prahunemecké Lipsko. Absolvovanie praxe v zahraničí prispeje k získaniu medzinárodných skúseností a overeniu kľúčových kompetencií žiakov na zahraničnom trhu práce.

    Prvého turnusu, ktorý sa bude konať v októbri, sa zúčastnia 12 žiaci 4. ročníkov. Miestom konania stáže budú firmy v hlavnom meste Českej republiky, v Prahe. Žiaci 3. ročníka sa zúčastnia praxe v jarných mesiacoch v nemeckom Lipsku, v počte 15 študentov. Hlavným cieľom ich účasti na praxi bude rozšíriť si zručnosti potrebné pre prácu vo virtuálnej firemnej kancelárii.

    Mgr. Iveta Baďová

    koordinátorka projektu


    PROJEKT predĺžený do septembra 2022

    Výberové konanie pre uchádzačov zahraničnej praxe v školskom roku 2020/2021 v rámci programu ERASMUS +

    KA102 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

    Projekt pod názvom

    „Zahraničná mobilita – príležitosť pre všetkých“

     

    Obchodná akadémia v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie pre študentov budúceho 3.a 4. ročníka na účasť na odbornej stáži organizovanej v programe Erasmus+. Predpokladaná stáž bude prebiehať v dvoch turnusoch.

    Prvý turnus sa uskutoční v mesiaci október 2020 a je určený pre 12 študentov 4. ročníka. Miesto konania praxe - Praha, Česká republika.

    Druhý turnus sa uskutoční na jar 2021. Presný termín ešte nie je známy, spresní sa neskôr. Je určený pre 15 študentov 3.ročníka. Miesto konania praxe – Lipsko. Nemecká spolková republika.


     

    Termín podania prihlášky pre žiakov 4. ročníka:                  do  4. 9. 2020 (vrátane)

    Termín podania prihlášky pre žiakov 3. ročníka:                  do 30. 9. 2020 (vrátane)       

    Potrebné dokumenty:                          

    • Vyplnená prihláška, potvrdená triednym učiteľom
    • Europass - životopis v slovenskom jazyku
    • motivačný list v anglickom a slovenskom jazyku

    Všetky potrebné dokumenty sa odovzdávajú v tlačenej forme koordinátorke projektu Mgr. Ivete Baďovej, v obálke, označenej: Výberové konanie: stáž Erasmus+ 2020/2021.

     


    Osobný pohovor so žiakmi:

    Predpokladaný termín konania osobného pohovoru pre prihlásených záujemcov 4. ročníka o študijný pobyt bude 7.9.2020, presný čas bude závisieť od počtu prihlásených.

    Pre 3. ročník bude vyhlásený presný termín v októbri.

     

    Výberové kritéria pre účastníkov projektu

    • Prospech z anglického jazyka, KAJ v 1., 2. a 3. ročníku pre študentov 4.ročníka, resp. v 1.ročníku a 2.ročníku pre študentov 3.ročníka,
    • Prospech z odborných profilových  predmetov: ekonomika, účtovníctvo,  administratíva a korešpondencia, informatika/aplikovaná informatika,
    • Celkový priemerný prospech za všetky predchádzajúce ročníky
    • Počet zameškaných hodín  - priemer za všetky predchádzajúce ročníky
    • Známka zo správania : veľmi dobré počas celého štúdia na obchodnej akadémii
    • Do úvahy sa bude brať aj sociálna situácia v rodine
    • Extra body budú pridelené tým žiakom, ktorí sa stáže ešte nezúčastnili
    • Životopis vo formáte Europass v slovenskom jazyku
    • Motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku
    • Pohovor, v ktorom záujemcovia vysvetlia dôvod, prečo sa chcú zúčastniť praxe