• Materiál pre žiakov a rodičov

  • Šikanovanie v školskom prostredí – informačný leták pre žiakov

   Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc. Preto má žiak právo na kompetentný dozor zo strany pedagogických zamestnancov, na ochranu pred šikanovaním.

   Hlavné znaky šikanovania:

   1.  zjavný úmysel ublížiť druhému, či už fyzicky alebo psychicky,
   2.  útočníkom môže byť jedna osoba alebo skupina osôb,
   3.  incidenty sú opakované,
   4.  nepomer medzi útočníkom a obeťou

   Prejavy šikanovania:

   Verbálne a fyzické ponižovanie, posmech, prezývky, nadávky, hrubé žarty, kritika, strkanie,

   kopanie, vyžadovanie služieb, peňazí, predmetov, jedla od šikanovaného, vyhrážanie sa násilím, kyberšikana.

   Prevencia šikanovania:

   1.  posilnenie demokracie v triede a v škole,
   2.  pýtať sa detí na ich názory a priania a s rešpektom ich počúvať, diskutovať s nimi,
   3.  vedieť otvorene vyjadriť svoj názor,
   4.  prednášky, besedy,
   5.  vedieť, že v škole je vždy niekto, kto ti pomôže.

   V prípade pomoci vyhľadaj:

   1.  triedneho učiteľa
   2. koordinátora prevencie – Mgr. Lenu Rosovú
   3. riaditeľku školy – Ing. Ľudmilu Kerndlovú
   4. zástupkyňu riaditeľky školy – Ing. Alenu Hlavatú
   5. kontaktuj:

   telefonický kontakt /spoplatnený) :

   pondelok - piatok od 14:00 – 20:00 hod na tel č:: 0907 401 749

   mailový kontakt: odkazy@linkadeti.sk

   telefonický kontakt:     116 111 (bezplatne)

   chat:      potrebujem@pomoc.sk

   • online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na www.prevenciakriminality.sk,
   1. hľadaj pomoc v inštitúciách

    Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

   ( bývalá pedagogicko-psychologická  poradňa

   Adresa:          I. Houdeka 2351, 034 01 Ružomberok

   Tel./fax.:        044/4342634

   E-mail:           cpppap@ppprk.sk

   Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu PREROD

   Adresa:          Sládkovičova 10 (ZŠ), 034 01 Ružomberok

   Tel:                 0918 530 171

   E-mail:           rkprerod@ruzomberok.sk

    

   v Ružomberku 02. 09. 2021   

   Mgr. Lena Rosová

   koordinátorka prevencie

   Letak_sikanovanie_-_rodicia(1).pdf

   ziadost-o-vysetrenie_v_cpppap.doc

   dotaznikprerodicov_cpppap.doc