• Nadácia Tesco 2017/2018

    • dácia Tesco

     Nadácia Tesco – projekt „ Skrášlime miesto kde žijeme pre všetkých!

     V tomto školskom roku 2017/2018 sme reagovali na grantovú výzvu Nadácie Tesco pod názvom “Vy rozhodujete, my pomáhame“. Po postupe medzi 3 najlepšie projekty v regióne, sme nakoniec získali prvé miesto spolu so sumou 1300 . Tieto finančné prostriedky chceme využiť na revitalizáciu zelene pred budovou školy. Projekt bude realizovaný v období od 3.9. do 31.10. 2018 a pri jeho realizácii plánujeme využiť aj dobrovoľnícku prácu našich žiakov, učiteľov aj rodičov.

     Ukázať žiakom, že vlastnou iniciatívou prispejú k zveľadeniu prostredia okolo nás je hlavným prínosom projektu. Úpravou miesta pred školou vytvoríme priestor na relax a oddych nielen pre žiakov a učiteľov, ale aj pre všetkých návštevníkov školy.

     Realizácia projektu

     Hneď po nástupe do školy, 3. septembra 2018, sme začali s realizáciou projektu, na ktorý sme získali financie z nadácie Tesco. Prvým krokom bolo preskúmanie trhu a získanie dodávateľa na okrasné kríky a trávy, ktorý nám následne pomohol s revitalizáciou záhonov pred školou.

     Počas 4 týždňov pracovali dobrovoľníci z radov žiakov a učiteľov pri skrášľovaní predzáhradky školy, vysádzaní nových okrasných stromov, kríkov a tráv. Prostredie školy získalo novú kvalitu a jeho realizácia bude prospešná nielen pre žiakov a učiteľov, ale aj návštevníkov školy a miestnych obyvateľov, keďže úpravou miesta sa vytvoril pred školou priestor spĺňajúci estetické kritériá.

     Veríme, že v plnej kráse sa ukáže už na jar, keď všetky novovysadené kríky rozkvitnú.