• MATURITA 2022

   • 08.04.2022 08:35
   • MATURITA 2022
   • MATURITA 2022

    Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

    Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

     

    Termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

    V školskom roku 2021/2022 sa uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v dňoch

    • 15. marec 2022 (utorok) slovenský jazyk a literatúra
    • 16. marec 2022 (streda) anglický jazyk
    • 17. marec 2022 (štvrtok) matematika

    Administrácia externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční podľa organizačných pokynov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, ktoré budú zverejnené na stránkach NÚCEM-u a Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (maturita.svsbb.sk)

     

    Termín praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

    Termín praktickej  časti odbornej zložky maturitnej skúšky určí na návrh riaditeľa školy odbor školstva okresného úradu v sídle kraja. Predpokladaný termín je

                                       11. apríl – 12. apríl 2022

    Termíny ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

    Termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určí na návrh riaditeľa školy odbor školstva okresného úradu v sídle kraja. Riadnym termínom je jeden týždeň v druhej polovici mája až začiatkom júna príslušného školského roka. Predpokladaný termín 30. máj – 03. jún 2022.

     

     

    Legislatívna úprava maturitnej skúšky

    • Zákon č.245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    • Vyhláška č.318/2008 Z.z o ukončovaní štúdia na stredných školách
    • Vyhláška č.142/2018 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
    • Sprievodca školským rokom 2021/2022

           Predmety maturitnej skúšky

         Maturitnú skúšku na strednej odbornej škole tvoria predmety

    • slovenský jazyk a literatúra,
    • povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk u nás anglický jazyk,
    • teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky,
    • praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

     

    Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.

    Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.

    Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak strednej odbornej školy si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2).

    Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku.

    Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích jazykov konať len ústnu formu internej časti maturitnej skúšky.

    Zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa nezverejňujú. 

     

    Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalšieho predmetu, ktorý je súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole, ktorý žiak študuje.

     

     

    Klasifikácia

    Externá časť a každá forma internej časti maturitnej skúšky sa hodnotí osobitne a toto hodnotenie je uvedené aj na vysvedčení o maturitnej skúške.

    Externá časť sa hodnotí percentami úspešnosti a percentilom. Písomná forma internej časti sa hodnotí percentami úspešnosti. Ústna forma internej časti sa hodnotí stupňom prospechu. Hodnotenie vyjadrené percentami úspešnosti a percentilom sa zaokrúhľuje na desatiny.

    Celkovým hodnotením ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z daného predmetu je stupeň prospechu, ktorý vzniká ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

    Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

    1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo
    2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

    Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

    1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % z celkového počtu bodov alebo
    2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

    Žiak, ktorý nevykonal úspešne maturitnú skúšku z predmetu, požiada školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu maturitnej skúšky chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej nebol úspešný. Termín konania opravnej skúšky je september alebo február nasledujúceho školského roka.

     

    Upozornenie!

             O opravný termín termín externej časti a písomnej formy internej časti MS    môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti MS týchto maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky

    O opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia, v auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín externej časti maturitnej skúšky a/alebo písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. V septembri sa koná iba opravný termín EČ a PFIČ MS, nemôže sa konať náhradný termín EČ a PFIČ MS.

     

    Organizácia maturitnej skúšky

    Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky si žiak žrebuje jedno zo schválených zadaní.

    Riaditeľ školy na návrh predsedu predmetovej komisie schvaľuje do 31. marca maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať.

    Maturitné skúšky z jednotlivých predmetov, okrem externej časti a písomnej formy internej časti, sa konajú pred predmetovou maturitnou komisiou. V jednom dni môže predmetová maturitná komisia vyskúšať najviac 24 žiakov.

     

    Počas MS sa žiaci musia správať v zmysle pokynov administrátorov resp. maturitnej komisie.

     

    V prípade, že sa v priebehu MS bude žiak správať nedovoleným spôsobom môže predseda predmetovej maturitnej komisie maturitnú skúšku tohto žiaka prerušiť. V takom prípade žiak musí opustiť učebňu a skúška je neplatná.

     

         Všetky ďalšie  informácie týkajúce sa Maturity 2022 nájdete na stránke   

         www.nucem.sk  v časti   MATURITA.

   • Naspäť na zoznam článkov