• Oznam vedúcej šk. jedálne...

     •  

      OKTÓBER   2020

      Predaj stravných lístkov

      30.9.2020 – 9.10.2020

      v čase od 11:30 – 14:00

      V KANCELÁRII VEDÚCEJ KUCHYNE ( zo zadnej strany budovy Obchodnej akadémie )

      Po tomto termíne sa už lístky nepredávajú.

      Cena stravného lístka:

      Žiaci SŠ: 1,43€

      Iní stravníci: 3,20€

      Výdaj obedov

      11:30 – 14:30 hod.

      Október 2020  žiaci

      20 vyučovacích dní x 1,43€ = 28,60€ 

      Pri platbe cez internet banking použite:

      IBAN č.ú.: SK76 8180 0000 0070 0048 5900

      BIC kód banky: SPSRSKBA

      Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko (stravníka)

      Lístky budú vydané po predložení dokladu o zaplatení (príkaz  na úhrad...) Preplatky si zistíte na tel.044/4329636

     • Účelové cvičenie civilnej ochrany

     • Dňa 04.09.2020 sa uskutočnilo na našej škole účelové cvičenie civilnej ochrany.

      Ráno sa žiaci za dodržania epidemiologických opatrení zhromaždili na parkovisku pred budovou našej školy. Po presune na Kalváriu boli žiaci rozdelení  na 3 skupiny.

      Každá skupina absolvovala postupne 3 stanovištia. Žiaci sa na stanovištiach  dozvedeli zaujímavé informácie o miestnej topografii, o poskytnutí prvej pomoci a o civilnej ochrane.

     • OPATRENIA

     • Opatrenia pre vstup a zdržiavanie sa v budove školy a telocvični počas pandémie

       

      1. Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

      2. Ranný filter /meranie telesnej teploty/ sa bude konať pri vstupe do budovy školy.

      3. Vstup do budovy školy a do budovy telocvične je povolený len v ochrannom rúšku.

      4. Každý žiak má dve ochranné rúška apapierové jednorázové vreckovky na jeden

       vyučovací deň. Ochranné rúška si žiaci denne dezinfikujú (perú, žehlia a pod.).

      5. Pri vstupe do budovy a dob udovy telocvične si každý žiak dezinfikuje ruky a prezúva sa. Obuv na prezutie si nosia žiaci domov.

      6. Ak si žiak náhodou zabudne rúško, pri vstupe do budovy školy si povinne zakúpi

       jednorázové rúško na vrátnici školy.

      7. V učebniach a na chodbách sa všetci pohybujú v ochranných rúškach. Nedodržanie uvedeného sa posudzuje ako priestupok voči školskému poriadku a šírenie nákazlivej choroby.

      8. Pri kašľaní a kýchaní žiaci dodržiavajú stanovené hygienické pravidlá.

      9. Po použití WC si každý žiak umyje ruky obvyklým spôsobom.

      10. Ak žiak v priebehu vyučovacieho dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, ihneď svoje ťažkosti hlási triednemu vyučujúcemu. Ten zabezpečí umiestnenie žiaka do izolačnej miestnosti. Následne bude informovaný zákonný zástupca, ktorý bude musieť vyzdvihnúť svoje dieťa v čo najkratšom čase a odviezť domov.

      Ak sa príkazy akéhokoľvek respiračného ochorenia objavia doma, žiak zostáva doma a zákonný zástupca hlási uvedenú skutočnosť triednemu učiteľovi alebo na sekretariáte školy.

      1. Ak je žiak v škole neprítomný viac ako tri dni, zákonný zástupca alebo plnoletý žiak odovzdá pri nástupe do školy vyplnené tlačivo „Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti“ ktoré je zverejnené na webovej stránke školy.

      2. Žiak je povinný dodržiavať pravidlo. R-O-R (ruky, odstup, rúško)

     • OZNAM

     • Slávnostné otvorenie šk. r. 2020/2021 sa bude konať 

      02. 09. 2020 o 8.30 h 

      v budove školy

      (v súlade s nariadeniami MŠVVaŠ SR).

       

      Pri vstupe do školy žiaci budú mať rúško na tvári a budú si dezinfikovať ruky.

      Prosíme o dodržiavanie pokynov pedagogických pracovníkov.